Algemene Voorwaarden Webshop Moving Coffee

Voor Consumenten

De Algemene Voorwaarden voor de Webshop van Moving Coffee zijn van toepassing op alle bestellingen op de webshop van Moving Coffee.

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor ons als webwinkel en voor u als klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden van Moving Coffee nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als Moving Coffee stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Moving Coffee

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachten en Geschillen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: Kalenderdag van 0.00 uur t/m 23.59 uur;
 5. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: De rechtspersoon die (toegang tot) producten of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Moving Coffee;
 8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Formulier voor herroeping: Het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: Het middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De webshop is onderdeel van Moving Coffee v.o.f. Moving Coffee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. 

Moving Coffee v.o.f.

Giek 4

3891 KB Zeewolde

Nederland

Tel.: 06 34 19 79 08 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)

E-mailadres: info@movingcoffee.nl

KvK-nummer: 70532982

BTW-identificatienummer: NL858362132B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de prijs met inbegrip met alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, een verwijzing naar het formulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen (bijvoorbeeld in geval van defect of foutief ontvangen product), hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachten en Geschillen

 1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of per email (info@movingcoffee.nl) aan de ondernemer gemeld te worden. De ondernemer zal dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. 
 2. Klachten over het product zelf of de uitvoering van een dienst, dienen door de consument zo spoedig mogelijk na constatering per email (info@movingcoffee.nl) aan de ondernemer gemeld te worden. De consument dient de klacht zo specifiek mogelijk te beschrijven. De ondernemer zal alles doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het probleem op te lossen.
 3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door de ondernemer afgehandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
 5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Webshop Moving Coffee

Voor zakelijke klanten


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten of diensten door de ondernemer aan zakelijke klanten, die deze voor eigen gebruik afnemen. De ondernemer levert geen producten, diensten en/of digitale inhoud aan zakelijke klanten, die groothandelaren of wederverkopers zijn of (door)leveren aan groothandelaren of wederverkopers.

Inhoudsopgave:

Artikel   1               Definities
Artikel   2               Identiteit van Moving Coffee
Artikel   3               Toepasselijkheid
Artikel   4               Het aanbod
Artikel   5               De overeenkomst
Artikel   7               Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel   8               Levering en uitvoering
Artikel  9                Eigendomsvoorbehoud
Artikel  10              Reclame en herroepingsrecht      
Artikel  11              Aansprakelijkheid
Artikel  12              Vrijwaring
Artikel  12              Overmacht
Artikel  14              Klachten en Geschillen
Artikel  15              Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die producten of diensten voor eigen gebruik afneemt bij de ondernemer;
 5. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens communicatie per e-mail, fax of ander elektronisch medium verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 9. Website: de webshop van de ondernemer waarop producten of diensten worden aangeboden, die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De webshop is onderdeel van Moving Coffee v.o.f. Moving Coffee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. 

Moving Coffee v.o.f.

Giek 4

3891 KB Zeewolde

Nederland

Tel.: 06 34 19 79 08 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)

E-mailadres: info@movingcoffee.nl

KvK-nummer: 70532982

BTW-identificatienummer: NL858362132B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal de ondernemer het ongeldige gedeelte van deze algemene voorwaarden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van de ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en fouten (waaronder programmeer- en typefouten).

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of  de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en de klant de bestelde producten of diensten voor eigen gebruik of voor wederverkoop afneemt, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de bestelling of aanvraag weigert of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.
 5. Het is de klant verboden om de bestelde producten of diensten bedrijfsmatig (door) te verkopen of (door) te leveren aan groothandelaren, wederverkopers of eindgebruikers. Indien de ondernemer na de totstandkoming van de overeenkomst ontdekt dan wel goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant dit verbod overtreedt, dan is de ondernemer te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst onverwijld te ontbinden, op te schorten of andere maatregelen te treffen, zonder dat daardoor de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten of schade en is de klant aansprakelijk voor alle schade van de ondernemer.
 6. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan zijn verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 7. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  1. de wijze en voorwaarden voor eventuele retourneringen;
  1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  1. de prijs met inbegrip met alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Buiten de (extra) garantie vallen gebreken aan de producten of diensten, die zijn door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de klant.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de producten of diensten verkeerd of onzorgvuldig zijn c.q. is gebruikt.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de klant alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door de ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Reclame en herroepingsrecht

 1. De klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten of diensten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Bij de aankoop van producten of diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst dan wel na terbeschikkingstelling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door/aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze mogelijkheid tot ontbinding is uitgesloten voor producten of  speciaal voor de klant zijn besteld of  waarvan de verpakking is geopend.
 3. Tijdens de in het vorige lid genoemde termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten of diensten en de eventuele verpakking. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien van een gebrek melding wordt gemaakt na de in lid 2 genoemde termijn, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien producten in de originele staat, in de originele ongeopende verpakking en met alle geleverde toebehoren worden geretourneerd nadat de in lid 2 genoemde termijn is verlopen, kan de ondernemer handlingskosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 
 2. Aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant voor indirecte schade, waaronder in ieder begrepen gederfde winst, gevolgschade, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de ondernemer meldt.

 Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak van de schade niet aan de ondernemer toerekenbaar is.
 2. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ondernemer gerechtigd zelf onverwijld daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 Artikel 13 – Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Klachten en Geschillen

 1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of per email (info@movingcoffee.nl) aan de ondernemer gemeld te worden. De ondernemer zal dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. 
 2. Klachten over het product zelf of de uitvoering van een dienst, dienen door de klant zo spoedig mogelijk na constatering, per email (info@movingcoffee.nl) aan de ondernemer gemeld te worden. De klant dient de klacht zo specifiek mogelijk te beschrijven. De ondernemer zal alles doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het probleem op te lossen.
 3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door de ondernemer afgehandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
 5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen van of overeenkomsten met de ondernemer en die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

 Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. De klant wordt geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
Cart
Your cart is currently empty.